Uncategorised
Sample title

A.1. Dezvoltarea de măsuri sistemice în vederea creșterii accesului, parcursului și finalizării studiilor pentru studenții din categoriile vulnerabile, prin intermediul a cinci studii, a unui cadru de politică publică și a unui instrument de monitorizare a tranziției în învățământul superior

Sample title

A.2. Dezvoltarea și implementarea de măsuri pentru promovarea învățământului superior românesc în vederea atragerii studenților inclusiv a celor din grupuri subreprezentate și a studenților non-tradiționali
Link clip promovare (4 min)
Link clip promovare (45 sec)
Download (4min) Subtitrari
Download (45s) Subtitrari
Partener media

Your image
Sample title

R.2.1 O aplicație de telefon, un modul aferent platformei studyinromania.gov.ro de conectare la aplicații online şi alte tipuri de aplicații de promovare a învățământului superior, un set de materiale promoționale (flyere, pliante şi un ghid despre sistemul românesc de învățământ superior), un clipuri video şi un produs VR privind promovarea învățământului superior

R.2.2 Un studiu de marketing privind potențialul de promovare a universităților românești
R.2.3 O metodologie şi două rapoarte anuale privind gradul de internaționalizare a învățământului superior românesc

R.2.4 Un set de recomandări în vederea susținerii unei abordări strategice naționale privind provocările din învățământul superior la nivel național şi internațional, cu accent asupra creșterii participării în învățământul superior; o publicație privind principalele provocări din învățământul superior

Sample title

A.3. Elaborarea unor instrumente pentru susținerea sistemică a conectivității mediului academic cu mediul socio-economic

Sample title

A.4. Realizarea de analize și instrumente pentru creșterea eficacității utilizării datelor în învățământul superior
A.4.1. Actualizarea şi consolidarea sistemului de indicatori de monitorizare pentru învățământul superior, suport pentru creșterea calității sistemului de învățământ superior

Sample title

A.4.2. Dezvoltarea şi implementarea unor măsuri în vederea fundamentării şi implementării politicilor de etică şi integritate în universități, ca elemente cheie pentru îmbunătățirea calității în învățământul superior

 

 

 

 

 

 

 

 

Sample title

A.4.3. Realizarea de studii şi analize privind finanțarea învățământul superior dintr-o perspectivă de tip economics of education pentru fundamentarea şi optimizarea propunerilor de finanțare a învățământului superior din România, în vederea asigurării calității SIS

 

 

 

 

 

 

Sample title


A.4.4. Dezvoltarea unui sistem de management pentru ciclul de viață al procesului de abilitare a resursei umane din învățământul superior, componentă a sistemului de evaluare a performanțelor didactice şi de cercetare a acestora, în vederea creșterii calității procesului de educație şi formare


A.4.5. Realizarea unei cercetări sociologice privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din România (National Employability Survey)
 

 

A.4.6. Realizarea unei cercetări sociologice asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior (Naţional Student Survey) 

 

A4.7. Furnizarea unui raport național cu privire la condițiile de viață şi de studiu ale studenților din România, pe baza datelor colectate prin EUROSTUDENT

Sample title

A.4.8. Dezvoltarea instrumentelor şi a competentelor (de înțelegere şi utilizare a datelor) pentru fundamentarea deciziilor şi a politicilor pe date (evidence-based decision making/ policy making) la nivelul MEN şi la nivelul universităților şi în vederea fundamentării politicilor educaționale 

Sample title

R.4.4 Un sistem de management pentru ciclul de viată al procesului de abilitare a resursei umane din învățământul superior
- ghid utilizare IOSUD
- ghid utilizare CNATDCU

 


R.4.5 O cercetare privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din România; o metodologie de realizare a cercetării privind angajabilitatea absolvenților; o bază de date cu absolvenții din diaspora 

R.4.6 O cercetare asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior;

R.4.7 Un raport național privind condițiile de viață și de studiu ale studenților din România

UEFISCDI a lansat versiunea revizuită a platformei Study in Romania. La șase ani de la creare, în platformă sunt disponibile peste 3.760 de programe de studiu în limba română, engleză, franceză, germană, spaniolă și maghiară, pentru aproximativ 50 de universități de stat și private.
 

 

Study in Romania 2.0 include o serie de noutăți: interfață mai prietenoasă, informații relevante despre universitățile românești și programele de studiu, dar și interconectarea platformei cu alte baze de date dezvoltate de UEFISCDI, precum Registrul Matricol Unic (RMU) și platforma naţională de colectare a datelor statistice pentru învăţământul superior (ANS).

 

Noua versiune Study in Romania oferă detalii cheie despre universitățile românești, precum numărul total de studenți, numărul studenților internaționali, numărul facultăților și programelor de studiu per universitate, existența anului pregătitor de limba română în oferta educațională, numărul de cadre didactice, numărul cantinelor/căminelor existente și, nu în ultimul rând, evidențierea apartenenței universităților la anumite consorții internaționale.

 

Versiunea revizuită a platformei Study in Romania a fost realizată în cadrul proiectului ”Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc”, derulat în perioada 2018 – 2022, coordonat de către UEFISCDI în parteneriat cu Ministerul Educaţiei și cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU).

 

Study in Romania este un instrument de diplomație culturală, util atât în procesul dezvoltării internaționalizării educației, cât și în cel de informare a studenţilor români privind oferta educaţională din România.


Obiectivele principale ale platformei Study in Romania sunt:

  • atragerea de studenți internaționali, promovând astfel internaționalizarea educației, cât și creșterea diversității;
  • creșterea vizibilității ofertei de studiu, dar și a condițiilor de trai și de lucru în România, prin transparentizare și promovarea facilităților oferite la nivel național;
  • creșterea participării tinerilor români din diverse medii la învățământ superior.
Rolul Study in Romania este multi-dimensional, pe de o parte promovează România ca destinație de studiu, prezentând informații despre oferta educațională românească, iar pe de altă parte, susține universitățile românești, prin oferirea unei imagini umbrelă sub egida căreia să se poată promova la nivel internațional.  
 

test cns