POCU INTL - Calitate în Învățământul Superior
 

Activitățile proiectului

A.1. Dezvoltarea de măsuri sistemice în vederea creșterii accesului, parcursului și finalizării studiilor pentru studenții din categoriile vulnerabile, prin intermediul a cinci studii, a unui cadru de politică publică și a unui instrument de monitorizare a tranziției în învățământul superior.

A1

A.1.1. Realizarea unui studiu privind prognoză demografică (forecast), care să aibă rolul de a anticipa evoluțiile probabile ale populațiilor de studenți 
A.1.2. Realizarea unui studiu privind abandonul în învățământul superior 
A.1.3. Elaborarea unei cadru de politică publică privind introducerea sau îmbunătățirea rutelor de acces și progres în învățământul superior 
A.1.4. Elaborarea unui set de indicatori privind accesul în învățământul superior și realizarea, pe baza acestora, a două rapoarte anuale de monitorizare privind tranziția de la învățământul preuniversitar la învățământul superior 
A.1.5. Realizarea a trei analize de impact ale politicilor implementate în sistemul de învățământ superior: politica de acordare a burselor sociale, politica de alocare a locurilor speciale pentru absolvenți ai liceelor din mediul rural, politica de introducere a unui examen unic de admitere

A.2. Dezvoltarea și implementarea de măsuri în vederea promovării învățământului superior românesc pentru atragerea studenților, inclusiv a celor din grupuri subreprezentate și a studenților non-tradiționali

A1

A.2.1. Susținerea promovării sistemului de învățământ românesc la nivel național și internațional în mediul online 
A.2.2. Realizarea unui studiu de marketing privind potențialul de promovare a universităților românești 
A.2.3. Dezvoltarea unei metodologii de monitorizare a gradului de internaționalizare și generarea a două rapoarte naționale privind gradul de internaționalizare a învățământului superior românesc 
A.2.4. Dezvoltarea unui set de recomăndari în vederea susținerii unei abordări strategice naționale a provocărilor din învățământul superior la nivel național și internațional, cu accent asupra creșterii participării în învățământul superior

A.3. Elaborarea unor instrumente pentru susținerea sistemică a conectivității mediului academic cu mediul socio-economic

A.3.1. Identificarea profesiilor emergente cu perspective de creștere semnificativă pe plan global având ca reper de orizont anul 2030 
A.3.2. Analiza relevanței profesiilor emergente pentru România

A.4. Realizarea de analize și instrumente pentru creșterea eficacității utilizării datelor în învățământul superior

A1

A.4.1. Actualizarea și consolidarea sistemului de indicatori de monitorizare pentru învățământul superior, suport pentru creșterea calității sistemului de învățământ superior 
A.4.1.1. Realizarea unei analize în urma cartografierii (tip mapping) a tipurilor de date și a indicatorilor de referință din învățământul superior, raportate la nivel internațional și în România de către universități 
A.4.1.2. Elaborarea a două rapoarte anuale de analiză și monitorizare a indicatorilor pentru învățământul superior 
A.4.1.3. Elaborarea a două studii anuale de prognoză multidimensională pentru sistemul de învățământ superior 

A.4.2. Dezvoltarea și implementarea unor măsuri în vederea fundamentării și implementării politicilor de etică și integritate în universități, ca elemente cheie pentru îmbunătățirea calității în învățământul superior 
A.4.2.1. Analiza bunelor practici de la nivel internațional privind etica și integritatea în învățământul superior 
A.4.2.2. Realizarea unui studiu privind managementul eticii la nivel instituțional sistemic și situația actuală din universități în domeniul eticii și integrității din învățământul superior 
A.4.2.3. Propunerea unui model de regulament cadru de etică pentru universități care să contribuie la creșterea calității procesului educațional la nivel instituțional 
A.4.2.4. Pilotarea regulamentului de etică la nivelul a cinci universități, prin implicarea experților CNSPIS, UEFISCDI și experți din partea universităților partenere 

A.4.3. Realizarea de studii și analize privind finanțarea învățământului superior dintr-o perspectivă de tip „economics of education” în vederea fundamentării și optimizarea propunerilor de finanțare a învățământului superior din România, în vederea asigurării calității sistemului de învățământ superior 
A.4.3.1. Realizarea a două analize privind distribuția și implementarea anuală a finanțării instituționale 
A.4.3.2. Realizarea unui studiu privind finanțarea instituțională a cercetării în universități la nivel național și internațional (studiu comparativ pentru minimum patru țări, cu implicarea unor experți străini) 
A.4.3.3. Realizarea unui studiu privind cheltuielile actuale și costurile reale ale învățământului superior din România (inclusiv studii de caz pe o selecție de domenii de studii și universități) 
A.4.3.4. Dezvoltarea și adaptarea a două module online privind gestionarea competițiilor de proiecte FDI și colectarea, respectiv vizualizarea datelor suport pentru calcul unor indicatori de calitate 

A.4.4. Dezvoltarea unui sistem de management pentru ciclul de viață al procesului de abilitare a resursei umane din învățământul superior, componentă a sistemului de evaluare a performanțelor didactice și de cercetare a acestora, în vederea creșterii calității procesului de educație și formare 

A.4.5. Realizarea unei cercetări sociologice privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din România (National Employability Survey) 

A.4.6. Realizarea unei cercetări sociologice asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior (National Student Survey) 

A.4.7. Furnizarea unui raport național cu privire la condițiile de viață și de studiu ale studenților din România, pe baza datelor colectate prin EUROSTUDENT 

A.4.8. Dezvoltarea instrumentelor și a competențelor (de înțelegere și utilizare a datelor) pentru fundamentarea deciziilor și a politicilor bazate pe evidențe (evidence-based decision making / policy making) la nivelul MEN și la nivelul universităților și în vederea fundamentării politicilor educaționale