POCU INTL - Calitate în Învățământul Superior

Protecţia datelor cu caracter personal

Victor Velter
Victor Velter
RESPONSABIL PROTECŢIA DATELOR

Telefon: +40 21 308 05 40 Fax: +40 21 311 59 92 victor.velter@uefiscdi.ro

Confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) protejează confidenţialitatea datelor cu caracter personal (DCP) aduse la cunoştinţa sa. În cadrul acestei obligaţii fundamentale, UEFISCDI se angajează să protejeze şi să folosească în mod corespunzător DCP care au fost colectate prin intermediul website-urilor/platformelor sale. Intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt minim necesare pentru a putea să desfăşurăm activităţile UEFISCDI în condiţii optime astfel încât să vă oferim servicii pe măsura aşteptărilor dvs. Vă rugăm să citiţi această secţiune pentru a afla mai multe informaţii despre modul în care colectăm, utilizăm, transmitem şi protejăm DCP pe care le-am obţinut. 

Politica de confidențialitate a UEFISCDI are la bază următoarele principii:

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil şi transparent; 
Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite şi legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 
Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate; 
Datele cu caracter personal sunt exacte și se actualizează în cazul în care este necesar;
Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; 
Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către UEFISCDI

sunt implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) și monitorizare pentru Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III) precum și alte mecanisme/instrumente de finanțare naționale și internaționale, raportare, recuperare debite, precum și cea de monitorizare ex-post pentru instrumentele de finanțare derulate anterior de UEFISCDI, în conformitate cu Ordinul nr. 5804 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Astfel, prelucrarea datelor se realizează, fără a se limita la acestea (conform mențiunilor specifice din pachetele de informații), pentru următoarele:
 • primirea cererilor de finanțare; 
 • verificarea cererilor de finanțare; 
 • selectarea proiectelor finanțate; 
 • stabilirea obligațiilor contractuale; 
 • aprobarea începerii derulării proiectelor finanțate; 
 • efectuarea vizitelor pe teren; 
 • verificarea procedurilor de atribuire efectuate de beneficiari; 
 • raportarea progresului măsurilor; 
 • autorizarea plății către beneficiari; 
 • efectuarea plății către beneficiari; 
 • înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților; 
 • managementul informatic al plăților realizate către beneficiarii proiectelor; 
 • informare și promovare a instrumentelor de finanțare; 
 • evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire; 
 • derularea contractelor de achiziție servicii, bunuri sau lucrări.

find_in_pagePentru versiunea completă a politicii de gestiune a datelor care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679, vă rugăm accesați https://uefiscdi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal